ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

                     

มาลัดเลาะเที่ยวชมผืนป่าชายเลนอันร่มรื่นเพลิดเพลินกับและผ่อนคลายไปกับสภาพป่าโกงกางที่สมบูรณ์ตื่นตาตื่นใจไปกับวิถีชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปูปลากุ้งหอยนกน้ำในศูนย์การศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีแหล่งเรียนรู้ ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย

To leave a comment, please sign in with
or or

Comments